Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wydarzenieodpowiedzialni
IX
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przypomnienie o zasadach BHP w szkole i na jej terenie.   Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).   Msza Św. dla pierwszoklasistów (święcenie tornistrów), Słupia, godz. 17:00
dyrektor, wychowawcy klas sztandar/poczet szkoły, P. A. Łączkowska        
Zebranie dyrekcji z rodzicami: zapoznanie z koncepcją funkcjonowania szkoły i przedszkola, procedura na wypadek IV fali pandemii, kalendarz szkolny, zebrania wychowawców z rodzicami – wg harmonogramu.dyrektor, wychowawcy klas    
Testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas 1 i klas 4.  P. W. Dach, n-le przedmiotu
Wybory Samorządu Szkolnego.  opiekun SU: P. J. Górnowicz
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca PPSz i PNP, koncepcję funkcjonowania szkoły oraz PNP (13.09.2021) Rada Szkoleniowa (dla chętnych nauczycieli) z wykorzystania aplikacji i użycia tabletów na zajęciach w szkole i przedszkolu (mamy 20 tabletów z projektu ODN)          P. M. Leśniczak-Fechner  
 Obserwacja klas przez pracowników z PPP w celu lepszej diagnozy zaobserwowanych trudności u naszych uczniów.P. J. Górnowicz  
Akcja „Sprzątanie świata” (28.09.2021)Koord.P. R. Skiba, odpow. P. R. Kroma
X
Święto Edukacji Narodowej (14 X 2021) 3 lekcje (wg odrębnego harmonogramu) + apel. Uroczystość z udziałem Zarządu  i całej społeczności szkolnej.   15 X – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych   Pasowanie na Pierwszoklasistę (uroczystość z udziałem rodziców kl. 1.
Koord. P. S. Klimek, odpow.  K. Rajska, D. Cieślak   dyrektor     P. J. Cieślak  
Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi (np. z paraolimpijczykami – szermierka), z Szymonem Ziółkowskim, z absolwentem szkoły oraz cykl żywych lekcji historii:  z grupą Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman, z dyrektorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i wizytą klas. 8 w ww obiekcie, itp.Koord. P. M. Leśniczak-Fechner, odpow. M. Więckowska   cały rok szkolny
Wszystkich Świętych, Zaduszki – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (02 XI 2021).dyrektor  
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (10 XI 2021) 12 XI – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych    Koord. P. K. Jankowski, odpow. M. Więckowska
XI
 Wyjazd na groby    
 Koord. opiekun SU, odpow. wych. Klas 1-3
Andrzejki, salon wróżb        Koord. M. Leśniewska-Fechner, odpow. wych. klas
Próbny egzamin kl. 8 (XI/XII 2021)Koord. dyrektor, odpow. komisje egzaminacyjne
XII
Mikołajki  
wychowawcy klas  
Akcja dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio (Mikołaj)    opiekun SU    
Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannej oceny zachowania. Wystawienie nagannej zachowania oraz przewidywanej oceny niedostatecznej z przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją (wychowawcy wysyłają listem poleconym informacje dla rodziców (10 XII 2021)  wychowawcy klas    
Rocznica Powstania Wielkopolskiego  Koord. SU, odpow. A. Łączkowska  
Przedstawienie świąteczne  koord. K. Zellner, odpow. A. Dziewanowska
Spotkanie wigilijne dla pracowników szkoły   Wigilie klasowe Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).dyrektor, wychowawcy oddziałów przedszk. i klas
I
WOŚP
SU
Rada Pedagogiczna:  klasyfikacyjna, analityczna   07I 2022 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych  Dyrektor, koord. ds. organizacji pracy szkoły
 Ostateczne wystawienie ocen półrocznych z pisemną informacją do rodziców o ocenie 1 i nagannym zachowaniu.dyrektor, wych. klas
Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego (wg harmonogramu).wychowawcy klas  
Balik karnawałowy przedszkola i klas 1-3, impreza środowiskowa Dzień Babci i Dzień Dziadka  koord. O. Owczarzak-Matela, odpow. wych.  oddz. i klas 1-3  
Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).         
II
Próbny egzamin kl. 8 (XI/XII 2021)
Koord. dyrektor, odpow. komisje egzaminacyjne
III
Drzwi Otwarte dla rodziców przedszkolaków i uczniów klas I  
Koord. P. M. Leśniczak-Fechner, odpow. zespół ds. promocji szkoły
Rada Szkoleniowa – procedury egzaminacyjne.      Koord. dyrektor, odpow. komisje egzaminacyjne
Rekolekcje wielkopostne  P. A. Łączkowska
IV
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2021 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 29.04.2022.
             
   Apel z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3. Maja. Koord. K. Bartkowiak-Glinka, odpow. D. Cieślak  
V
Egzamin ósmoklasisty:   24 maja 2022 – język polski 25 maja 2022 – matematyka 26 maja 2022 – język angielski   Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).  
 Koord. dyrektor, odpow. komisje egzaminacyjne
2 V 2022 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (odrabiamy w dn. 05.03.202 – Drzwi Otwarte dla potencjalnych nowych uczniów)  Dyrektor, zespól ds. promocji szkoły  
Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannej oceny zachowania na miesiąc przed klasyfikacją (wychowawcy wysyłają listem poleconym informacje dla rodziców (20 V 2022)  dyrektor
Koncert środowiskowy „Dziecko potrafi” połączony z Dniem Matki i Dniem Ojca (talenty uczniów)   Wtorek 31 majaKord. M. Leśniczak-Fechner, odpow. RR, firmy zewn. org. zaj. dod. dla uczniów
VI
01.06.2020. Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu
Koord. M. Szynklewski, odpow. wych. klas, RR
Wycieczki klasowe (ostatni tydzień roku szkolnego)    wych. klas    
Bal klas ósmych      koord. P. A. Łączkowska, odpow. RR  
Dzień Bezpiecznego Internetu, cyberprzemoc, cykl pogadanek    P. J. Górnowicz cały rok szkolny  
17 VI 2022 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczychdyrektor
Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych i końcowych w kl. 8. Rada klasyfikacyjna (20.06.2022) i Rada Analityczna  Zebrania z rodzicami podsumowujące II półrocze roku szkolnego (wg odrębnego harmonogramu).dyrektor, wych. klas  
20.06-23.06.2020 – zajęcia w ramach tygodnia projektowego (harmonogram wg odrębnego zarządzenia dyrektora, zajęcia z nauczycielem (nie z wychowawcą klasy)   24.06.2020. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przypomnienie o BHP i bezpieczeństwie podczas wakacji letnich.   Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).koord. ds. organizacji pracy szkoły

Przez cały rok szkolny w oddziałach przedszkolnych będą „Dni nietypowe”.