Procedura przyprowadzania/odbioru dziecka/ucznia ze szkoły/oddziałów przedszkolnych

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY
PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach
Podstawy prawne:
Ustawa z 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2082 ze
zm.) – art. 95, 97, 107
Ustawa z 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1137 ze
zmianami) – art. 43
Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zmianami)
I. USTALENIA OGÓLNE

 1. Osoby odbierające dzieci ze szkoły/oddziałów przedszkolnych mają obowiązek posiadać
  przy sobie dowód osobisty, by okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w sytuacji
  budzącej wątpliwości nauczyciela wydającego dziecko.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do oddziałów przedszkolnych do
  godz. 8:30.
 3. Rodzice odbierają dzieci (które nie odjeżdżają autobusem szkolnym) z oddziałów
  przedszkolnych w godz. 13:30 – 14:00.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za
  bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub nauczyciela
  prowadzącego świetlicę.
  II. ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS
  ODBIORU
 5. Rodzice dzieci przedszkolnych/uczniów nie wchodząc na teren szkoły. Dziecko/ uczeń
  przekazywane jest osobie pełniącej dyżur przy drzwiach do budynku.
 6. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas ewakuacji zabrania się osobom
  odbierającym dzieci zastawiania ciągów i dróg ewakuacyjnych (korytarze, schody, drzwi
  wyjściowe) wózkami dziecięcymi, rowerkami, hulajnogami, itp. oraz zastawiania autem
  bramy wjazdowej.
  III. ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY
 7. Na początku każdego roku szkolnego rodzice przedszkolaków wypełniają upoważnienia do
  odbioru dziecka z oddziałów przedszkolnych.
 8. Do ukończenia siódmego roku życia dziecko nie może wracać samodzielnie ze szkoły.
 9. Rodzice uczniów, którzy będą samodzielnie wracali ze szkoły do domu, składają pisemne
  oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy – dotyczy uczniów klas 1-4.(wzór
  oświadczenia nr 1).
 10. Rodzice uczniów, którzy będą odbierani także przez osoby upoważnione, składają pisemne
  oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy – dotyczy uczniów klas 1 – 4 (wzór
  oświadczenia nr 2).
 11. Wychowawca klasy:
 • gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców do końca danego roku szkolnego, tj.
  do 31 sierpnia,
 • niezwłocznie przekazuje kierownikowi świetlicy oświadczenia rodziców, których
  dzieci korzystają z opieki świetlicowej.
 1. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek zgłosić fakt zabrania dziecka nauczycielowi, pod
  opieką którego dziecko przebywa.
 2. Odbiór dziecka poniżej siódmego roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub
  inne osoby upoważnione do odbioru na piśmie.
 3. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć edukacyjnych ani opuścić terenu szkoły na
  podstawie telefonu. Podstawą do zwolnienia ucznia jest pisemne zwolnienie przez dziennik
  elektroniczny Librus.
 4. Jeżeli rodzic lub osoba przez niego pisemnie upoważniona chce, z uzasadnionych powodów,
  odebrać dziecko ze szkoły podczas jego zajęć edukacyjnych, robi to osobiście, zgłasza ten
  fakt wychowawcy. Po odebraniu dziecka rodzice/osoby upoważnione przejmują za nie
  odpowiedzialność, nawet jeśli przebywają na terenie szkoły.
 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze
  szkoły przez osobę przez nich upoważnioną.
 6. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub w wyjątkowych okolicznościach o zaistniałej
  sytuacji rodziców informuje telefonicznie wychowawca klasy lub pracownik sekretariatu.
  Jeżeli rodzice nie mogą odebrać dziecka osobiście wskazują osobę, która to uczyni. Osoba
  ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym
  podpisem w sekretariacie szkoły.
 7. Dopuszcza się możliwość odbioru ze szkoły dziecka przez osoby niepełnoletnie (powyżej 10
  roku życia) upoważnione pisemnie przez rodzica do odbioru ucznia/przedszkolaka. Rodzice
  ponoszą odpowiedzialność tak jak w p. III. 9 (wzór oświadczenia nr 3).
 8. W przypadku podejrzenia nauczyciela, że rodzic lub osoba upoważniona zgłosiła się po
  dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, nauczyciel zobowiązany jest:
 • nie wydawać dziecka,
 • nakazać osobie nietrzeźwej/odurzonej opuszczenie terenu szkoły,
 • poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły,
 • skontaktować się z drugim rodzicem dziecka i ustalić sposób odbioru dziecka: jeżeli
  rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę upoważnioną lub
  w rozmowie telefonicznej jednorazowo i doraźnie wskazuje osobę pełnoletnią,
  podając jej dane osobowe,
 • jeśli drugi rodzic nie odbiera telefonu, skontaktować się z osobami upoważnionymi
  do odbioru dziecka i ustalić sposób odbioru,
 • jeśli żaden kontakt jest niemożliwy, zawiadomić Policję, która przejmie opiekę nad
  dzieckiem
 • zawiadomić Policję wówczas, kiedy nietrzeźwy/odurzony rodzic lub osoba
  upoważniona odmawia opuszczenia terenu szkoły, awanturuje się, stwarzając
  zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.
 1. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją do wiadomości
  dyrektora, który informuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
  IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu
 3. Dzieci powinny być odebrane ze świetlicy szkolnej najpóźniej do godz. 14.10.
 4. W przypadku powtarzania się sytuacji nieodbierania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy
  szkolnej dyrektor szkoły informuje Ośrodek opieki społecznej.
 5. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje
  losowe) rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji\i
  uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 6. Jeżeli rodzice nie odbierają telefonu, nauczyciel kontaktuje się z osobami upoważnionymi
  przez rodzica do odbioru dziecka.
 7. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców oraz osób
  upoważnionych nauczyciel zawiadamia Policję, która przejmie opiekę nad dzieckiem
  i postanowi o dalszym działaniu.
 8. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją do wiadomości
  Dyrektora, który zawiadamia Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich.
  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. Załącznikami do Procedury są:
 • wzór oświadczenia rodzica o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły do domu–
  zał. nr 1,
 • wzór upoważnienia rodzica do odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą – zał. nr 2,
 • wzór upoważnienia rodzica do odbioru dziecka przez inną osobę niepełnoletnią – zał.
  nr 3.