Egzaminy kl. 8. – zasady i organizacja

  1. Egzamin ósmoklasisty w szkole sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  2. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, aby zdać egzamin ósmoklasisty.
  3. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu albo przerwą egzamin, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
  4. Czas trwania egzaminu wynosi z języka polskiego wynosi 120 min., z matematyki wynosi 100 min., a z języka obcego nowożytnego wynosi 90 min. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają wydłużony czas pracy: z języka polskiego do 180 min., z matematyki do 150 min., z języka obcego nowożytnego do 135 min.
  5. Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, z zakresu przedmiotu objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z danej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
  6. Uczeń może mieć przybory w postaci pióra lub długopisu z czarnym tuszem lub atramentem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych. Podczas egzaminu z matematyki uczeń powinien mieć linijkę.
  7. Uczeń nie może wnieść na salę telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
  8. Uczeń chory/niepełnosprawny w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.
  9. Wyniki egzaminu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu są przekazywane przez OKE do szkoły, a uczeń otrzymuje je w dniu zakończenia roku szkolnego. Wyniki wyrażone są w procentach na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Nie wpisuje się ich na świadectwie i nie wpływają one na promocję ucznia.

NFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacja CKE
Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Termin główny:
język polski –24 maja 2022r. (wtorek)–godz. 9:00.
matematyka –25 maja 2022r.(środa) –godz. 9:00
język obcy –26 maja 2022r.(czwartek) –godz.9:00

Termin dodatkowy:

język polski–13 czerwca 2022r. (poniedziałek)–godz. 9:00

matematyka –14 czerwca 2022r. (wtorek) –godz. 9:00

język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r. (środa) –godz. 9:00

HARMONOGRAM:

Do 28 września 2021 r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.).

Do 22 listopada 2021 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
Należy poinformować rodziców o następujących terminach:
a. do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
b. do 15 października 2021 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
c. do 26 listopada 2021 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
d. do 24 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,
o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
e. do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

https://www.oke.poznan.pl/cms,6011,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_osmoklasisty_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2021_2022.htm